Lovbehandling udsat

Folketingets behandling af lovforslaget om ændring af loven om udlodning af tipsmidler er blevet udsat en uge. Kulturudvalget afgiver først betænkning onsdag den 12. december, og to dage senere skal der foretages andenbehandling af lovforslaget i Folketinget. Fra hestesportens side arbejdes der fortsat på at få ændret lovforslaget, så hestesporten ikke beskæres så hårdt, som der er lagt op til. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond har senest i et brev til kulturminister Marianne Jelved peget på de store økonomiske problemer, som lovforslaget medfører. Brevet kan læses hér:
http://www.danskhv.dk/om-dansk-hestevaeddeloeb/nyheder/2014/november/brev-til-kulturministeren/

Da det næppe er realistisk, at Folketinget ændrer væsentligt på de beløb, som trav- og galopsporten vil blive beskåret med, har hestesporten i den politiske proces fokuseret på følgende områder:
1. Etablering af grundlag for at skabe eget spilleselskab, gerne i nordisk samarbejde således, at sporten får mulighed for at blive selvfinansierende. Kulturministeren har anmodet HFF og Danske Spil om at arbejde med et kommissorium, som har til formål at afdække bæredygtige modeller for hestespillet. Senest første marts 2015 skal der fremlægges et oplæg.
2. Der arbejdes på, at der i loven og betænkningen til loven indføjes afsnit, som kan lempe problemerne for hestesporten i en overgangsfase, indtil et nyt spillekoncept kan skabe så mange indtægter til sporten, at den bliver selvfinansierende.
3. Indtægterne fra Internetspil tilfalder p.t. Danske Spil og kannibaliserer banespillet. Sporten ønsker at provenuet fra Internetspillet tilfalder sporten.
Når betænkningen til loven er afgivet i næste uge og de økonomiske rammer dermed kendes, vil bestyrelserne for Dansk Galop, DTC og Dansk Hestevæddeløb ved et fællesmøde drøfte situationen.

Den 4. december 2014
Peter Knudsen

Nyeste nyheder