Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen for Dansk Galop har holdt møde og drøftede bl.a. følgende emner:
 
Sportens fremtidige finansiering
Efter at Folketinget i december måned vedtog at beskære hestesportens andel af tipsmidlerne med ca. en tredjedel over de kommende fire år, arbejdes der nu på at skaffe sporten en anden finansieringsplatform bl.a. i samarbejde med spillerselskaberne i Sverige og Norge henholdsvis ATG og Norsk Rikstoto, som ejes af trav- og galopsporten i de to lande.
Spilleselskaberne er i færd med at udarbejde en analyse, der skal vise potentialet for spil på heste i Danmark. Analysen skal være færdig senest 31. marts. P.t. er der fælles skandinaviske puljer i under halvdelen af løbene i Danmark, men målet er, at der skal være fælles puljer i samtlige løb, hvilket vurderes at ville øge omsætningen med 3- 400 mio.kr. Foreløbige beregninger viser endvidere, at man ved at udvide distributionsnettet fra de nuværende ca. 200 spillesteder til Danske Spils 3.700 salgssteder yderligere kan øge omsætningen betragteligt.
 
Sæsonplan
Sæsonplanen er fastlagt og ligner meget sæsonen i 2014. I alt er HFF’s præmietilskud til de fire baners 267 løb reduceret med 225.000 kr. til 4.375.000 kr.
 
Integration af galopsporten i Skandinavien
Dansk Galop presser på for at få de tre hovedorganisationer i Skandinavien integreret mest muligt, men det forhold, at man i dag ikke har fælles IT er en stopklods. Svensk Galopp har fået lavet en analyse, der viser, at det vil koste ca. 5 mio.kr. at etablere en fælles IT-platform.
En arbejdsgruppe med repræsentanter for Dansk Galop og søsterorganisationerne i Sverige og Norge skal komme med et oplæg til sammenlægning på konkrete områder.
 
Fleksible blinkers
Dansk Galop har foreslået, at det fremover forbydes at benytte fleksible blinkers i Skandinavien i lighed med resten af Verden.  Svensk Galopps bestyrelse har tilsluttet sig forslaget, og nu afventes en tilbagemelding fra Norsk Jockeyklub.
 
Forhøjelse af ankegebyr
Bestyrelsen har vedtaget at forhøje det gebyr, som skal betales, hvis man ønsker at appellere en afgørelse til Dansk Galops Voldgiftsret, fra 2 til 3.000 kr.
 
Kontrol af hjelme og veste
I Norge og Sverige foretager banerne kontrol af, at rytterne anvender godkendte hjelme og sikkerhedsveste. Tilsvarende kontrol vil også fremover blive foretaget på de fire danske baner.
 
Regler for hestesko 
Danmark, Norge og Sverige har fælles regler på området, og reglerne fastslår, at det ikke er tilladt at benytte sko med greb. Sko med såkaldt ”outer-rim” betragtes ikke som sko med greb og er tilladt i Skandinavien men ikke i Tyskland, England og andre lande.
Spørgsmålet om denne type sko skal forbydes, vil nu blive drøftet med organisationerne i Norge og Sverige.
Prøveløb
Norge har ikke prøveløb men kræver kun startboksgodkendelse. Med henblik på at ensrette reglerne i Skandinavien har bestyrelserne for Svensk og Dansk Galop vedtaget at indføre norske regler fra og med sæsonen 2015. Ustartede heste skal dermed fremover ikke gennemføre prøveløb for at kunne deltage i væddeløb.
Regler for startboksgodkendelse skal nu indføjes i Dansk Væddeløbsreglement.
Flere trænere er glade for prøveløbene, og banerne skal fremover tilbyde trænerne at afholde prøveløb.
 
Definition på skandinaviskopdrættede heste
Man har samme regler i de skandinaviske lande for, hvordan man definerer en skandinavisk opdrættet hest. Reglerne er komplicerede, og det er derfor besluttet at forenkle reglerne. Bestemmelsen i § 65, stk. 2, pkt. c, vil derfor blive ophævet med virkning pr. 1. januar 2016.
 
§ 65. Som danskfødte heste betragtes heste, der er født i Danmark af her indregistrerede hopper.
Stk.2. Som danskopdrættede heste betragtes

  1. Heste født i udlandet af her indregistrerede hopper og ført til Danmark inde fødselsårets udgang samt forblevet i Danmark indtil 1. juli det følgende år.
  2. Heste født i Danmark af her indregistrerede hopper og forblevet i Danmark indtil 1. juni det følgende år.
  3. Heste født i udlandet af udenlandskregistrerede hopper under forudsætning af,

– at ansøgning om registrering af hoppen er indgivet til Dansk Galop, før hoppen foler i udlandet
– føllet registreres i fødselslandet
– fødselsanmeldelse tilsendes Dansk Galop
– hoppen indføres til Danmark senest ni måneder fra købet af hoppen
– føllet indføres til Danmark senest den 31. december i fødselsåret og forbliver i Danmark til 1. juni det følgende år.
 
 
Listed- og Gruppeløb
To Listedløb (Svenskt Derby og Margaretha Wettermarks Minneslöpning) lever ikke op til de internationale krav og har derfor mistet deres status som Listedløb.
De tre danske ”Black-Typeløb”, Scandinavian Open Championship (Gr.3), Dansk Jockey Club Cup (L) og Pokalløb (L) opfylder fortsat de krav, som the European Pattern Committee har fastsat.
 
Den 8. februar 2015
Peter Knudsen

Nyeste nyheder