Referat fra Dansk Galops Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdtes kl. 17.00 på Klampenborg Galopbane. 35 personer deltog.

Foreningens formand Nick Elsass bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde valgt Poul-Erik Jakobsen som generalforsamlingens dirigent i henhold til vedtægterne.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt.

Derefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

 

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Formanden indledte med at udtale mindeord over Arne Eriksen (Paganini Stud) Kristian Andersen (hesteejer) og Carsten Bundgård (tidligere sportschef på Klampenborg Galopbane og journalist). Generalforsamling ærede de afdøde ved et minuts stilhed.

Omkring forholdet til kongehuset bemærkedes det, at monarkens protektion som har eksisteret siden foreningens stiftelse i 1859 for tiden, i lighed med alle andre protektioner, er sat i bero i konsekvens af tronskiftet i januar. Forhåbentligt vil der tilgå positive nyheder i denne anledning i løbet af foråret.

I sin beretning uddybede Formanden emnerne Dansk Hestevæddeløbs struktur, aftalen med Sverige, det skandinaviske samarbejde, sikre baner (SIBA) og hestevelfærd. Endvidere nævntes forholdet til kulturministeriet, tildeling af midler derfra samt betingelserne for disse midlers anvendelse, herunder ungdomsarbejde og breddesport. Formanden forklarede videre om Dansk Galops deltagelse i Forum for Hestevelfærd og dette forums tætte samarbejde med Dyreetisk Råd.

 Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer til beretningen, hvor formanden på given foranledning forklarede yderligere angående de eksisterende regler for vaccination af væddeløbsheste.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt.

 

Punkt 2 – Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

Henrik Villadsen gennemgik hovedtallene i foreningens regnskab, der viste et overskud på kr. 174.359. Foreningens egenkapital er steget til kr. 1.574.334.

Filippa Bettina Thorsen stillede spørgsmål angående sammensætningen af foreningens administrationsomkostninger, hvilket punkt uddybedes af Mogens Schougård som igen har været foreningen behjælpelig med at udarbejde regnskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

Punkt 3 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentationer af de opstillede kandidater var på forhånd udsendt til foreningens medlemmer, ligesom et antal medlemmer havde afgivet deres stemmer via e-mail.

Dirigenten konstaterede, at der med hensyn til valget af repræsentant for Gruppe B (opdrættersektionen) kun var opstillet én kandidat, og Sandie Kjær blev dermed valgt uden modkandidater.

Til valget af et bestyrelsesmedlem for Gruppe C (hesteejersektionen) var der opstillet to kandidater, henholdsvis Karen Holme Madsen og Jørgen Damsbo Andersen. Her blev Jørgen Damsbo Andersen valgt med 33 stemmer mod 7 stemmer (to stemmer var blanke).

Til valget af et bestyrelsesmedlem for Gruppe D (Jockey Club-sektionen) var der ligeledes opstillet to kandidater, Peter Knudsen og Stein Modahl. Her blev Peter Knudsen valgt med 34 stemmer mod 9 stemmer.

Formandens takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Peter Rolin (næstformand), Gert Larsen og Peter Leth Keller (in absentia), som alle ikke havde ønsket genvalg.

 

Punkt 4 – Valg af statsautoriseret revisor.

Generalforsamlingen genvalgte énstemmigt revisionsfirmaet Beierholm.

 

Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for 2024.

Det uændrede kontingent på 600 kr. for enkelt medlemmer og 900 kr. for par blev vedtaget.

 

Punkt 6 – Indkomne forslag

Dirigenten meddelte at Claus Gregersen havde meldt forfald og tilbagetrukket de ellers af ham fremsatte seks forslag.

Dean Olsens forslag om udskrivning af yderligere et auktionsløb for heste som er solgt under auktionens medianpris diskuteredes. Foreningens direktør forklarede at lignende forslag er under aktiv diskussion i foreningens avlsudvalg, til hvilket Dean Olsen vil blive inviteret til fremtidigt møde for yderligere diskussion af forslaget.

 

Punkt 7 – Eventuelt.

Maj-Britt Hjort opfordrede foreningen til at støtte Klampenborg Galopbanes renovering af bevaringsværdige bygninger, specielt Racing Club. Formanden forklarede at udbedringsarbejder er projekteret for disse bygninger og at foreningen eventuelle deltagelse i disse projekter er under aktiv overvejelse.

Sandie Kjær spurgte om trænerforeningens rolle, hvor det forklaredes at trænerforeningen ikke eksisterer for tiden, men at de professionelle trænere er repræsenteret i foreningens bestyrelse ved træner Tine Hansen.

Jim Fielden stillede sig uforstående over hvorfor Danmark ikke er medlem af en international trænerorganisation. Forholdet undersøges.

Mogens Drehn anbefalede at der etableres obligatoriske trænerkurser forud for udstedelse af licens. Henrik Villadsen forklarede at sådanne tiltag er under udvikling både i regi af det skandinaviske samarbejde og internt i Dansk Hestevæddeløb. Peter Knudsen tilføjede at de prøver der aflægges i forbindelse med licens udstedelse er ganske ekstensive.

Mogens Drehn efterspurgte endvidere en strategi for videre anvendelse af galopheste efter endt væddeløbskarriere.

Rikke Bay Torp adspurgte om udstedelse af revideret reglement, hvortil Henrik Villadsen svarede at de sidste detaljer desangående aftales med Norge og Sverige, hvorefter den reviderede udgave udstedes inden for få dage.

Dean Olsen spurgte om hvorfor antallet af væddeløb forbeholdt amatører og lærlinge er gået ned på provinsbanerne i 2024. Det forklaredes, at det i 2023 havde vist sig vanskeligt at skaffe nok ryttere til disse løb, hvorfor det i mange tilfælde havde været nødvendigt at ændre propositioner i sidste øjeblik for at undgå at disse løb udgik af løbsprogrammet, hvilket havde været uhensigtsmæssigt.

Dean Olsen anførte endvidere, at den mellem Klampenborg Galopbane og provinsbanerne økonomiske fordelingsnøgle burde revideres, hvortil det forklaredes at denne fordeling er direkte relateret til hvor mange løb der afholdes på de respektive baner.

Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet og hævede derpå generalforsamlingen.

 

Formanden takkede for de mange konstruktive bemærkninger og dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.

 

 Den 17. april 2023

Poul Erik Jakobsen/Henrik Villadsen

Nyeste nyheder